Informatie voor Vraagouders

Werkt of studeert u en vindt u het als vraagouder belangrijk dat uw kind(eren) in een praktiserend christelijk gezin wordt opgevangen, in een leefomgeving waar de Bijbelse normen en waarden hoog geacht worden, dan bent u aan het goede adres bij CGOB de Flevopolder.

Aanmelden

Ouders die zich willen aanmelden bij CGOB de Flevopolder doen dit d.m.v. het inschrijfformulier vraagouder. Aan het inschrijven zijn kosten en algemene voorwaarden verbonden. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt er contact met u opgenomen en maken we een afspraak voor een intakegesprek bij CGOB de Flevopolder of bij u thuis. In dit gesprek komen alle wensen betreffende de opvang van uw kind(eren) naar voren.

Kwaliteit, Kinderopvangtoeslag en verzekering

Kwaliteit is erg belangrijk, omdat voor kinderen alleen het beste goed genoeg is.
CGOB de Flevopolder ziet toe op de kwaliteit van de opvang. De kwaliteitseisen staan duidelijk beschreven in ons Pedagogisch Beleidsplan.
Jaarlijks toetst de GGD of gastouders en gastouderbureaus aan de kwaliteitseisen voldoen. De inspectierapporten staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Wij zijn trots op ons jaarlijkse positieve inspectierapport!

CGOB de Flevopolder is een geregistreerd gastouderbureau. Dit heeft voordelen voor u als vraagouder. U komt namelijk in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag die u bij de belastingdienst kunt aanvragen. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.

Al onze gastouders zijn via CGOB de Flevopolder verzekerd voor ongevallen. Ook uw kinderen zijn meeverzekerd, mocht uw eigen aansprakelijkheidsverzekering niet dekken bij calamiteiten.

Zoekhulp

U kunt zelf een gastouder aandragen. U wordt dan samen geregistreerd om op deze manier in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag.

Heeft u zelf geen gastouder, dan zoeken wij een gastouder die past bij uw wensen. U kunt ook gebruik maken van onze gratis zoekhulp. U kunt daar een advertentie plaatsen of reageren op een van de advertenties van onze gastouders. Het contact tussen vraagouder en gastouder verloopt wel altijd via CGOB de Flevopolder.

Procedure na inschrijving

In het kort is de procedure na inschrijving als volgt:

 • Kennismaking tussen CGOB de Flevopolder en de vraagouder
 • CGOB de Flevopolder draagt een gastouder aan die past bij de beschreven wensen
 • Kennismakingsgesprek met de gastouder
 • Bedenkperiode voor gastouder en vraagouder (uiteraard niet nodig als u zelf de gastouder aandraagt)
 • Als beide partijen positief zijn, worden de overeenkomsten gesloten tussen alle betrokken partijen
 • Invullen kindformulier t.b.v. de gastouder (hierop geeft u al uw wensen aan die van belang zijn voor de opvang)
 • Start opvang (met een proef/wenperiode)
 • Evaluatiegesprek (na 2 maanden)
 • Begeleiding waar nodig en een (half-)jaarlijkse evaluatie

Bureaukosten

Om meer inzicht te geven in de bureaukosten, vindt u hieronder een overzicht waar de bureaukosten (onder andere) voor worden gebruikt:

 • Een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie
 • De EHBO cursus van uw gastouder (wordt jaarlijks herhaald)
 • Een (half-)jaarlijkse evaluatie tussen vraagouder, gastouder en gastouderbureau
 • Maandelijkse facturatie van de opvang
 • Kassiersfunctie (uitbetaling aan de gastouder)
 • Een jaaropgave voor vraagouder en gastouder
 • Aanlevering kinderopvanggegevens aan de belastingdienst
 • Ondersteuning en begeleiding van de gastouder voor bijvoorbeeld opvoedkundige zaken
 • Een externe klachtencommissie: de Geschillencommissie
 • Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang: BOINK
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven
 • Gastouderverzekering voor uw gastouder en uw kind(eren)
 • Begeleiding bij de jaarlijkse GGD inspectie
 • Zorg dragen voor de kwaliteit en daarmee de vermelding van uw gastouder in het landelijk register kinderopvang
 • Goede bereikbaarheid van het gastouderbureau en snelle beantwoording van al uw vragen en opmerkingen per telefoon of email

Na afloop van ieder jaar ontvangt u een jaaropgave met de afgenomen opvang van het afgelopen jaar. CGOB de Flevopolder overlegt deze gegevens voor u met de belastingdienst.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op!